CV PRAWNIK

Zawód praw­nika to pro­fesja bar­dzo pre­stiżowa i związa­na z od­po­wie­dzialną pracą. Wie­le osób wi­dzi w za­wodzie praw­nika tyl­ko jedną stronę medalu: uzna­nie społecz­ne, wy­so­kie za­rob­ki, ka­rierę, za­po­mi­nając o tym, jak wie­le wy­siłku trze­ba włożyć w to, aby ukończyć stu­dia i od­na­leźć się na kon­kuren­cyj­nym ryn­ku pra­cy.

Do naj­ważniej­szych za­dań praw­nika na­leży obsługa praw­na postępo­wań, przy­go­to­wywanie pism pro­ceso­wych, do­kumentów, ko­respon­den­cji praw­nej, sporządzanie i opinio­wanie kon­traktów, wpro­wadzanie zmian w KRS.

Aplikujesz na stanowisko prawnika ? Zobacz przykładowe CV dla Prawnika  i stwórz idealny życiorys. Sprawdź o czym powinieneś pamiętać komponując swoje CV.


Wzór CV Prawnik

Zobacz jak może wyglądać Twoje CV  (stwórz CV i list motywacyjny tutaj)


list motywacyjny

Wzór CV Moon doskonale pasuje na stanowisko prawnika. Powyższy wzór CV charakteryzuje się przejrzystym układem, przyjemną kolorystyką oraz lekkimi dodatkami graficznymi. Moon to prosty i atrakcyjny wzór CV, który w skuteczny sposób podkreśli Twoje kompetencje.


Przykładowy Cel zawodowy:

Odnoszący sukcesy prawnik, nieustannie doskonalący wiedzę na temat przemian w prawie i sytuacji społeczno-politycznej, kreatywny, nowoczesny, pragnie rozwijać się zawodowo oraz służyć pomocą klientom.

Jakie cechy osobowości powinna posiadać osoba zatrudniona na stanowisku prawniczym?

 • Odpowiedzialność
 • Skrupulatność
 • Samodzielność
 • Cierpliwość
 • Terminowość
 • Komunikatywność

Jakimi kompetencjami powinna się wyróżniać osoba pracująca na tym stanowisku?

 • Wykształcenie wyższe prawnicze
 • Dobra znajomości obsługi komputera (Word, Power Point, LEX)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego pozwalająca na opiniowanie i tworzenie dokumentów i umów w tym języku
 • Myślenie analityczne, skrupulatność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych
 • Umiejętność nawiązywania relacji z potencjalnymi Klientami

Główne obowiązki Prawnika:

 • Wsparcie obszaru prawno-organizacyjnego w codziennych zadaniach
 • Zapewnienie obsługi kancelaryjnej organom spółki, przygotowywanie uchwał, organizacja dokumentacji
 • Opiniowanie umów
 • Wspieranie klientów w negocjacjach, postępowaniach sądowych oraz wszelkich kwestiach prawnych związanych z działalnością bieżącą,
 • Budowanie i utrzymywanie trwałych relacji biznesowych z klientami,
 • Wsparcie merytoryczne innych członków zespołu kancelarii w związku z realizowanymi projektami.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje oraz wzór cv prawnik ułatwią Tobie komponowanie swojego CV. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z nowoczesnego Kreatora CV, który w prosty i szybki sposób wyróżni Twoją aplikację.


oferty pracy

CV PRAWNIK dnia 6 maja 2016 rated 4.8 of 5